โครงการสนทนาธรรมกับพระและปฏิบัติธรรม

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) Monk Chat & Meditation Program (English Program) With Silver Temple Foundation ***************************************** . รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 persons for 1 project) . […]

โครงการบ้านดิน

อีกหนึ่งโครงการดีๆ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ่ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (Thailand Silver Temple) จัด อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา สนองโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงราย ที่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย… อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา ยังมีโครงการ 2 – 3 – 4 สนใจติดต่อมาไดที่ 1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ […]

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) Monk Chat & Meditation Program (English Program) With Silver Temple Foundation   เงื่อนไข :  . รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 ersons for 1 project) . บรรยายและนำทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( English Language) สวมชุดขาว (White ware) . ไม่อนุญาตให้นำสื่ออุปกรณ์ใดๆ ติดตัวไปยกเว้น ยาประจำตัว / กระเป๋าเงิน  (Do not allow any media or technology . Except take medication / purse .) […]

วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ประวัติวัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปะพื้นบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย History: According to the inscriptions found locally on Red Sandstone, King Muang Kæw (1495-1526) of the Mangrai dynasty and his mother ordered a military offical called Khun Luang Ja Kham to bring a Buddha statue to this place and they built a temple in the year 1500 CE. In ancient times the temple […]

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่ จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน 512 ปี ตามหลักศิลาจารึกบนหินทรายแดง กล่าวถึง ประวัติวัดศรีสุพรรณ ไว้ว่า ราว พ.ศ.2043 พระเมืองแก้ว หรือ พระเจ้าพิลก ปนัดดาธิราช ร่วมกับพระราชมารดาเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้ ขุนหลวงจ่าคำ นำพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาประดิษฐานแล้วสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เดิมเรียกชื่อว่า “ศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้สร้างมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุโบสถหลังเดิม ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.2052 พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานอื่นๆ แล้วมอบพื้นที่รอบกำแพงทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 20 วาให้แก่วัด และมอบข้าทาสไว้ดูแลวัดอีก 20 ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2547 ชาวบ้าน และช่างฝีมือได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก โดยมีปณิธานร่วมกันเพื่อ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาล ที่ 9” เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจ จึงคิดสร้างพระอุโบสถเงินบนฐานเดิม พัทธสีมาเดิม และพระประธาน องค์เดิม โดยช่างภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสลัก […]