Lanna art wisdom Learning Center Park

แผนงาน/โครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

 หลักการและเหตุผล

ศิลป วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยที่ได้ แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือใช้ทำมาหากิน ความเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ อย่างมีคุณค่าสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการ ที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้าน นาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ สืบทอด ฝึกวิชาชีพงานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา แก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนือ และสนองงานตามพระราชดำริฯ ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความตระหนัก และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ปรากฏ ณ ปัจจุบัน แต่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่แหล่งเดียว ควรกระจายไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแพร่หลาย สร้างความเจริญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อ ขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณสู่อู่ อารยธรรมเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง
 • เพื่อ ส่งเสริมและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร กระจายรายได้เพิ่มคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่นทุรกันดารและ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
 • เพื่อจัดสร้างอุทยานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญา ล้านนา ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมวิถีชาว พุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุมชน รองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

เชิง ปริมาณ นักเรียนพระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เด็ก เยาวชนถิ่นทุรกันดาร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน

เชิงคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ล้านนาได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่า มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้

 

วิธีดำเนินงาน

 • จัด ทำโครงการ ร่างแบบแปลน แผนผังสำหรับจัดสร้างศูนย์บนพื้นที่จริง ๗ ไร่ ณ บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย เขตติดต่ออำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ประสานงานวัด คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน และร่วมดำเนินงานโครงการ
 • ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างอาคาร ปรับภูมิทัศน์ตามแบบแปลน แผนผังที่กำหนดร่วมกัน
 • ดำเนินกิจกรรม แหล่งเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาอย่างบูรณาการ
 • สรูป ประเมินผลการดำเนินโครงการแต่ละปีต่อเนื่อง

 

สถานที่ดำเนินงาน/บุคคลผู้รับประโยชน์

๑.  พื้นที่ดำเนินการ

๑.๑  พื้นที่มูลนิธิวัดเงิน(STF) ณ บ้านดงป่าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ ๔ ไร่ เศษ
๑.๒  พื้นที่ของวัดศรีโคมคำ และพื้นที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ (อำเภอแม่จัน สถานะปัจจุบัน ได้ถูกยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง ขณะนี้ทางวัดศรีโคมคำกำลังดำเนินการเพื่อขอใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ ตามสิทธิ์ของวัดเดิม)

๒.  กลุ่มบุคคลผู้จะได้รับผลประโยชน์

๒.๑  นักเรียนพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตอำเภอแม่จัน แม่สาย และเชียงแสนทุกโรงเรียน
๒.๒  เด็กนักเรียน นักศึกษา ศรัทธาประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรมทั่วไป
๒.๓  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ดั้งเดิม เชิงเกษตรอินทรีย์ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน อย่างครบวงจร

แผนงาน/กิจกรรม ตั้งแต่ปี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

ที่ แผนงาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

การประสานงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

–        ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อบต.บ้านด้าย ประชาชนภายในท้องถิ่นทราบเบื้องต้น

–        คณะสงฆ์ในท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดทราบ

–        โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯกลุ่มเป้าหมายทราบและร่วมกิจกรรมเรียนรู้การสร้างบ้านดิน

แบบร่างการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และกิจกรรม/แผนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ –        อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาข้อมูล กำหนดรายละเอียดตามแนวคิดด้านประวัติศาสตร์ต้นตระกูลไทย, กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพช่างภูมิปัญญาล้านนา,กิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา,พระ พิฆเนศนาคา รูปเทพแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ แผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างครบวงจร

–        แนวคิดการสร้างองค์พระพิฆเนศนาคปรก ๙ เศียร เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอุทยานแนวคิดการสร้างอาคารเรืออนันตนาคราชใช้เป็น ศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมอย่างบูรณาการ

–        แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ส่วนของวัดศรีโคมคำเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสัมมาชีพอย่างครบวงจรในเบื้องต้น

–        กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอพระราชทานอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี –        อยู่ระหว่างการประสานงาน ข้อมูลรายละเอียดการจัดทำคำถวายรายงาน

–        เข้าเฝ้าถวายรายงานด้วยวาจาเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โปรดรับสั่งให้ดำเนินการถวายรายงานเป็นหนังสือต่อไป

 

งบประมาณและทรัพยากร

๑. แหล่งงบประมาณ

๑.๑  ทรัพยากร ที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และบุคคลากรในท้องถิ่นเป็นทุนเดิม

๑.๒  หน่วยงานองค์กรผู้ร่วมโครงการสนับสนุน

๑.๓  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิวัดเงิน(STF)

๒.  รายการจ่าย

๒.๑  หมวดรายจ่ายในการจัดสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ตามแผนงาน/กิจกรรม

๒.๒  หมวดรายจ่ายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเชิงช่าง เชิงอาชีพ เชิงการท่องเที่ยว อย่างหลากหลาย ครบวงจร และบูรณาการ

หน่วยงานองค์กรร่วมดำเนินงาน

 • ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวังสาขาจังหวัดเชียงใหม่)
 • มูลนิธิวัดเงิน (Silver Temple Foundation:STF)
 • สถาบันจัดการภูมิปัญญาล้านนา ในกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย) อ.แม่สาย
 • วัดศรีโคมคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 • ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก อ.แม่สาย, บ้านสันธาตุ อ.แม่จัน
 • หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ชุมชน ท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาชีพชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างครบวงค์จรและบูรณาการอีกแห่งหนึ่ง
 • พระ ภิกษุสามเณร เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้พัฒนาศักยภาพรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนเส้นทาง R3A

ผู้เสนอโครงการ

 • พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ผู้พิจราณาเห็นชอบ

 • พระครูสังวรกิตฺโสภณ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลแม่คำ
 • นายฉลอง รินนายรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก หมู่ ๓ ตำบลบ้านด้าย
 • นายพลวัฒน์ วงค์คำ ผญบ.บ้านสันธาตุ หมู่ ๙ ตำบลแม่คำ
 • นายสมศักดิ์ อินต๊ะงาม รองนายกเทศมนตรีสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน
 • นายศุพชีพ  มั่งคั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf-mini โครงการปั้นดินที่เชียงราย
icdocx
 โครงการปั้นดินที่เชียงราย