Lanna art wisdom Learning Center Park

แผนงาน/โครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

 หลักการและเหตุผล

ศิลป วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยที่ได้ แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือใช้ทำมาหากิน ความเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ อย่างมีคุณค่าสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการ ที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้าน นาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ สืบทอด ฝึกวิชาชีพงานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา แก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนือ และสนองงานตามพระราชดำริฯ ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความตระหนัก และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ปรากฏ ณ ปัจจุบัน แต่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่แหล่งเดียว ควรกระจายไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแพร่หลาย สร้างความเจริญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อ ขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณสู่อู่ อารยธรรมเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง
 • เพื่อ ส่งเสริมและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร กระจายรายได้เพิ่มคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่นทุรกันดารและ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
 • เพื่อจัดสร้างอุทยานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญา ล้านนา ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมวิถีชาว พุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุมชน รองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

เชิง ปริมาณ นักเรียนพระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เด็ก เยาวชนถิ่นทุรกันดาร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน

เชิงคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ล้านนาได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่า มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้

 

วิธีดำเนินงาน

 • จัด ทำโครงการ ร่างแบบแปลน แผนผังสำหรับจัดสร้างศูนย์บนพื้นที่จริง ๗ ไร่ ณ บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย เขตติดต่ออำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ประสานงานวัด คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน และร่วมดำเนินงานโครงการ
 • ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างอาคาร ปรับภูมิทัศน์ตามแบบแปลน แผนผังที่กำหนดร่วมกัน
 • ดำเนินกิจกรรม แหล่งเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาอย่างบูรณาการ
 • สรูป ประเมินผลการดำเนินโครงการแต่ละปีต่อเนื่อง

 

สถานที่ดำเนินงาน/บุคคลผู้รับประโยชน์

๑.  พื้นที่ดำเนินการ

๑.๑  พื้นที่มูลนิธิวัดเงิน(STF) ณ บ้านดงป่าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ ๔ ไร่ เศษ
๑.๒  พื้นที่ของวัดศรีโคมคำ และพื้นที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ (อำเภอแม่จัน สถานะปัจจุบัน ได้ถูกยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง ขณะนี้ทางวัดศรีโคมคำกำลังดำเนินการเพื่อขอใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ ตามสิทธิ์ของวัดเดิม)

๒.  กลุ่มบุคคลผู้จะได้รับผลประโยชน์

๒.๑  นักเรียนพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตอำเภอแม่จัน แม่สาย และเชียงแสนทุกโรงเรียน
๒.๒  เด็กนักเรียน นักศึกษา ศรัทธาประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรมทั่วไป
๒.๓  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ดั้งเดิม เชิงเกษตรอินทรีย์ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน อย่างครบวงจร

แผนงาน/กิจกรรม ตั้งแต่ปี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

ที่ แผนงาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

การประสานงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

–        ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อบต.บ้านด้าย ประชาชนภายในท้องถิ่นทราบเบื้องต้น

–        คณะสงฆ์ในท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดทราบ

–        โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯกลุ่มเป้าหมายทราบและร่วมกิจกรรมเรียนรู้การสร้างบ้านดิน

แบบร่างการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และกิจกรรม/แผนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ –        อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาข้อมูล กำหนดรายละเอียดตามแนวคิดด้านประวัติศาสตร์ต้นตระกูลไทย, กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพช่างภูมิปัญญาล้านนา,กิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา,พระ พิฆเนศนาคา รูปเทพแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ แผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างครบวงจร

–        แนวคิดการสร้างองค์พระพิฆเนศนาคปรก ๙ เศียร เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอุทยานแนวคิดการสร้างอาคารเรืออนันตนาคราชใช้เป็น ศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมอย่างบูรณาการ

–        แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ส่วนของวัดศรีโคมคำเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสัมมาชีพอย่างครบวงจรในเบื้องต้น

–        กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอพระราชทานอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี –        อยู่ระหว่างการประสานงาน ข้อมูลรายละเอียดการจัดทำคำถวายรายงาน

–        เข้าเฝ้าถวายรายงานด้วยวาจาเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โปรดรับสั่งให้ดำเนินการถวายรายงานเป็นหนังสือต่อไป

 

งบประมาณและทรัพยากร

๑. แหล่งงบประมาณ

๑.๑  ทรัพยากร ที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และบุคคลากรในท้องถิ่นเป็นทุนเดิม

๑.๒  หน่วยงานองค์กรผู้ร่วมโครงการสนับสนุน

๑.๓  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิวัดเงิน(STF)

๒.  รายการจ่าย

๒.๑  หมวดรายจ่ายในการจัดสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ตามแผนงาน/กิจกรรม

๒.๒  หมวดรายจ่ายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเชิงช่าง เชิงอาชีพ เชิงการท่องเที่ยว อย่างหลากหลาย ครบวงจร และบูรณาการ

หน่วยงานองค์กรร่วมดำเนินงาน

 • ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวังสาขาจังหวัดเชียงใหม่)
 • มูลนิธิวัดเงิน (Silver Temple Foundation:STF)
 • สถาบันจัดการภูมิปัญญาล้านนา ในกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย) อ.แม่สาย
 • วัดศรีโคมคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 • ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก อ.แม่สาย, บ้านสันธาตุ อ.แม่จัน
 • หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ชุมชน ท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาชีพชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างครบวงค์จรและบูรณาการอีกแห่งหนึ่ง
 • พระ ภิกษุสามเณร เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้พัฒนาศักยภาพรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนเส้นทาง R3A

ผู้เสนอโครงการ

 • พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ผู้พิจราณาเห็นชอบ

 • พระครูสังวรกิตฺโสภณ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลแม่คำ
 • นายฉลอง รินนายรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก หมู่ ๓ ตำบลบ้านด้าย
 • นายพลวัฒน์ วงค์คำ ผญบ.บ้านสันธาตุ หมู่ ๙ ตำบลแม่คำ
 • นายสมศักดิ์ อินต๊ะงาม รองนายกเทศมนตรีสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน
 • นายศุพชีพ  มั่งคั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf-mini โครงการปั้นดินที่เชียงราย
icdocx
 โครงการปั้นดินที่เชียงราย

Monk Chat & Meditation

Meditation Camp 1 night 2 days

The Meditation Retreat Schedule

Day 1 :

01.00 p.m.       Meet at Monk Chat office, Wat Srisuphan (Silver Temple) to register to take a new white clothes.

02.00 p.m.       Introduction to Buddhism

03.00 p.m.       Departure to the Meditation Center

04.00 p.m.       Meditation practice

06.00 p.m.       Dinner

07.00 p.m.       Evening chanting and meditation practive

Day 2 :

05.00 a.m.       Morning gong

05.30 a.m.       Morning chanting and meditation practice

07.00 a.m.       Alms offering and breakfast

08.30 a.m.       Discussion

10.00 a.m.       Break and meditation practice

11.30 a.m.       Lunch

01.30 p.m.       Meditation practice

03.00 p.m.       Group Photo and Return to Wat Srisuphan

Special Time : For more 3 persons, Student and travelers on every day.

Talking is a powerful way to share experiences, to create intimacy and build a connection between people. Many of us find it difficult to talk about our feelings, often because we feel so much shame about what we’ve been through. We are afraid to tell other people what we feel, or what we struggle with. We expect to be rejected of condemned of humiliated.

Share your story with someone today. It takes courage, but we are all human beings who desire acceptance and understanding. All you have to lose is shame and fear.

 

Please contact: Kanchai Muninkam (John)
Tel. +66 95  974 0587
E-mail: kanchai@silvertemple.or.th
dd2u@msn.com
Line ID: kcmnk

 

Monk Chat & Meditation @ Silver Temple, Chiangmai Thailand.

Monk Chat and Meditation Program

 

Three days a week: Every Tuesday, Thursday and Saturday 

 1. Register to receive document and clothing for those who are impolite.
 2. Beginning to chat with monks at 5:30 – 7:15 and to practice the basically Concentrate Meditation at 7:30 – 9:00 p.m.
 3. Please dressing and speak properly to intend the benefits by making merit depending on good deed.
 4. Please help us to improve by sharing your idea and experience to members monk chat as well.

Details: For more information please contact us by phone number: 082-036-5679.

 

IMG_1878WAT SRISUPHAN CHIANGMAI (THAILAND SILVER TEMPLE)

MONK CHAT AND MEDITION PROGRAM

Three days a week: On every Tuesday, Thursday and Saturday

 1. Register to receive document and clothing for those who are impolite.
 2. Beginning to chat with monk at 5.30 – 7.20 p.m. and start to practice the basically Concentrate Meditation at 7.30 – 9.00 p.m.
 3. Please dressing and speak properly to intend the benefits by making merit depending on good deed.
 4. Please help us to improve by sharing your idea and experience to members of monk chat as well