Training Meditation Coach

ด้วยมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน   โครงการอบรม ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนา และสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในระดับที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ ซึ่งสามารถนำไปใช้และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและได้การยอมรับ อีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป (ตามแนบ) Continue reading

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

*********************หากเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

 • Monk chat and Meditation สนทนาธรรมกับพระ และ เรียนรู้การปฎิบัติสมาธิ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.) (บุคคลทั่วไปหรือแบบเป็นคณะ)
 • พิธีสืบชะตาแบบล้านนา ประจำทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. – 20.00 น. (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
 • ปิดไฟเวียนเทียนอธิษฐาน UNPLUG SILVER TEMPLE  ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.  (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • เปิดใหม่! พื้นที่การแสดงสินค้าหัตถกรรม และ จำหน่ายอาหารพื้นเมือง (ติดต่อประชาสัมพันธ์ 095-8518023)

กิจกรรม และ โครงการปัจจุบัน สำหรับชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน

 • โปรแกรม การปฎิบัติธรรม ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คืน 2 วัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • กิจกรรมการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ)  และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการท่อง เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และพระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัดนันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นหมู่คณะ) /  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
 • กิจกรรมการเรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • กิจกรรมการสร้างบ้านดิน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) โดยครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมงานบ้านสวนคุณยาย
 • กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการจัดสร้าง อุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)

 

ประสานงานข้อมูล : มัคคุเทศก์ และ ไกด์  สามารถติดต่อข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิวัดเงิน (STF.)

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง      Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Foundation Information 089-4322495

คุณสุดเขต  เขียวอุไร         Mr. Sudkhed Kheo-u-rai  /  Foundation Secretary 093-8629401

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th

โครงการของมูลนิธิวัดเงิน

โลโก้มูลนิธิ

ที่ TF.01/2559

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ด้วย มูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน  ได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสานฝันอัตลักษณ์ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ให้เป็นจริง ดังที่ว่า

“อุโบสถเงินลือเลื่อง                     Silver Ubosoth Known widely

เครื่องเงินวิจิตร                             Artistically silverwares

วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง                 Strong Community Enterprise

แหล่งเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา       Resource of Sib moo Lanna Thai Smiths

สมปรารถนา พระพิฆเนศทันใจ”    Wish fulfuilled by Ganesh

 • Monk chat and Meditation เป็นประจำทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.)  ณ. วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • โปรแกรมการปฎิบัติธรรม(ภาค ภาษาอังกฤษ) ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวน 1 คืน 2 วัน สำหรับชาวต่างประเทศ ชาวไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น
 • โครงการ จัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร
 • กิจกรรม การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ)  และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน
 • โครงการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และ พระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัด นันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นคณะ)
 • โครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
 • กิจกรรมการเรียนรู้การ ต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา
 • กิจกรรมการสร้างบ้านดิน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) โดยครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมงานบ้านสวนคุณยาย
 • กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
 • ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านและองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แก่ผู้ที่สนใจลงทะเบียน และ ร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้ คุณสวรรค์  แคว้นไธสง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้ประสานงาน และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงขอบคุณอนุโมทนาบุญยิ่ง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุดเขต  เขียวอุไร)

เลขานุการมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

หมายเหตุ : สามารถติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ ค่าประสานงาน

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง   Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Information Foundation  089-4322495

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th   / watsrisuphan1234@gmail.com

Silver Temple Foundadtion

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (3209)

Silver Temple Foundadtion

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (40)

Silver Temple Foundadtion

12376154_1687886271460042_3848468104044534185_n

Silver Temple Foundadtion

5

Silver Temple Foundadtion

4

Silver Temple Foundadtion

7

Silver Temple Foundadtion

9

Information Silver Temple Foundation

ที่ STF.01/2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ด้วยมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน ได้จัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสานฝันอัตลักษณ์ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ให้เป็นจริง ดังที่ว่า

“อุโบสถเงินลือเลื่อง                     Silver Ubosoth Known widely

เครื่องเงินวิจิตร                          Artistically silverwares

วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง                 Strong Community Enterprise

แหล่งเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา       Resource of Sib moo Lanna Thai Smiths

สมปรารถนา พระพิฆเนศทันใจ”    Wish fulfuilled by Ganesh

 1. Monk chat and Meditation เป็นประจำทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.) ณ. วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 1. โปรแกรม การปฎิบัติธรรม(ภาคภาษาอังกฤษ) ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวน 1 คืน 2 วัน และ สำหรับชาวต่างประเทศ ชาวไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น
 1. กิจกรรม การจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร
 1. กิจกรรม การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ) และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน
 1. โครงการ ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และ พระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัด นันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นคณะ)
 1. โครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
 1. กิจกรรม การเรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา
 1. กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านและองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แก่ผู้ที่สนใจลงทะเบียน และ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้ คุณสวรรค์ แคว้นไธสง กรรมการมูลนิธิ เป็นดูแลและสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงขอบคุณอนุโมทนาบุญยิ่ง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุดเขต เขียวอุไร)

เลขานุการมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

ติดต่อประสานงาน :

สวรรค์ แคว้นไธสง   Mr.Sawan Kwaenthaisong / Information Foundation 089-4322495

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th  / watsrisuphan1234@gmail.com

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (3209) ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (40) 12376154_1687886271460042_3848468104044534185_n โลโก้มูลนิธิ 5 4 7 9

Meditation Camp 1 night 2 days

Meditation Camp 1 night 2 days

1 night 2 days , English program, in Natural, Private, and Quiet atmosphere that suitable for Meditation Retreat. 

WAT SRISUPHAN CHIANGMAI (THAILAND SILVER TEMPLE)
MONK CHAT AND MEDITION PROGRAM

Three days a week: On every Tuesday, Thursday and Saturday

 1. Register to receive document and clothing for those who are impolite.
 2. Beginning to chat with monk at 5.30 – 7.20 p.m. and start to practice the basically Concentrate Meditation at 7.30 – 9.00 p.m.
 3. Please dressing and speak properly to intend the benefits by making merit depending on good deed.
 4. Please help us to improve by sharing your idea and experience to members of monk chat as well

Special Time : For more 3 persons, Student and travelers on every day.

The Meditation Retreat Schedule

Day 1 :

01.00 p.m.       Meet at Monk Chat office, Wat Srisuphan (Silver Temple) to register to take a new white clothes.

02.00 p.m.       Introduction to Buddhism

03.00 p.m.       Departure to the Meditation Center

04.00 p.m.       Meditation practice

06.00 p.m.       Dinner

07.00 p.m.       Evening chanting and meditation practive

Day 2 :

05.00 a.m.       Morning gong

05.30 a.m.       Morning chanting and meditation practice

07.00 a.m.       Alms offering and breakfast

08.30 a.m.       Discussion

10.00 a.m.       Break and meditation practice

11.30 a.m.       Lunch

01.30 p.m.       Meditation practice

03.00 p.m.      Group Photo and Return to Wat Srisuphan

        Talking is a powerful way to share experiences, to create intimacy and build a connection between people. Many of us find it difficult to talk about our feelings, often because we feel so much shame about what we’ve been through. We are afraid to tell other people what we feel, or what we struggle with. We expect to be rejected of condemned of humiliated.

Share your story with someone today. It takes courage, but we are all human beings who desire acceptance and understanding. All you have to lose is shame and fear.

Monk Chat & Meditation Program (English Program)

Conditions :

 1. Not more than 12 people per 1 time
 2. Lecture and guide in English
 3. Prepare 1 set of white dressing
 4. All digital media devices are not allow to take in except personal medicine or pocket.
 5. Program time is 2 days and 1 night.

May 2016 Meditation Retreat Programs

Generation 1: 8 – 9 June 2016
Generation 2: 10 – 11 June 2016
Generation 3: 12 – 13 June 2016
Generation 4: 14 – 15 June 2016
Generation 5: 16 – 17 June 2016
Generation 6: 18 – 19 June 2016
Generation 7: 20 – 21 June 2016
Generation 8: 22 – 23 June 2016
Generation 9: 24 – 25 June 2016
Generation 10: 26 – 27 June 2016
Generation 11: 28 – 29 June 2016

More information please contact or book a course at

 1. Silver Temple Foundation:STF,Wat Srisuphan’s Information Office
 2. Mr. Sawan Kwanthaisong
  Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919
  Committee / Public relations
  E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com
 3. Mr. Sudkhed Kheo-u-rai
  Mobile : 093-8629401
  Office : 053-273919
  Committee / Foundation Secretary
  E-mail : Sudkhed2@gmail.com

Touring for LearningWatsrisuphan Chiang Mai Touring for Learning project

Touring for Learning

Wualai Community, Chiang Mai

First Program 1   This program is how to emboss silverware and go sighteeeing Wu alai community life style. The tourist can self emboss silverware and take away as a souvenior. Go sightseeing around Wualai Community by a tram, visit silverware museum at Wat Muen Sarn and Wat Nantaram. Morning from 09.30 – 11.30 a.m.  and  Afternoon from 12.30 -03.30 p.m.  Fee 500 baht for 1 person

Program 2  Experence to silverware embossed programs, have dinner in Lanna Market with Lanna style, watch the light and sound show and walk along cultural Wua Lai walking street. Only on Saturday From 18.00 – 20.00 p.m.

Program 3 Visits the first Silver Ubosoth of the world, worship the Ganeth, the God of success and wisdom. Then go sightseeing to silverware museum at Wat Muen Sarn and Wat Nantaram.  Morning from 09.30 – 10.30 a.m.  Afternoon from 12.30 a.m. – 02.30 p.m.  Fee 150 baht for 1 person

Program 4  Experience to Monk Chat (Dhamma Discussion), discuss on Dhamma of the Buddha, meditation, Buddhism, Thai cultures and so on.  Open everyday for 05.30 – 09.00 p.m. Fee 150 baht per 1 person

Special Time : Monk Chat and Meditation Group for More 3 persons, Students and travelers on every day.

 Online Chanels:

 

Contact :

 • PhraKruPitakSuttikhun (the Abbot of Srisuphan Temple, Wualai, Muang, Chiang Mai)
  Tel +66 8 6420 0984 / +66 6 1403 2581 (domestic call 08-6420-0984 / 06-1403-2581)
 • Mr Sawan Kwantaisong
  Tel +66 8 1403-2581 / +66 8 9432-2595
 • Phra Thu Thach
  Tel +66 8 3571 2095
 • Mr.Sudkhed  Kheo-u-rai
  Tel +66 9 5851 8023 / +66 9 3862 9401

E-mail : Watsrisuphan1234@gmail.com

Details for participate activities and donation

Donation for Who?

ติดต่อร่วมกิจกรรมมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

************************

ประชาสัมพันธ์ :

1. รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  (ภาษาอังกฤษ – จีน – เวียดนาม – ภาษาใน AEC.)

    – ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้าน ศาสนา และ วัฒนธรรม การปฎิบัติ และ สิ่งที่เหมาะสม เมื่อมาเมืองไทย มาเมืองวิถีพุทธ

    – ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาทางด้านภาษา และ สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว สามารถพัฒนาความสามารถตัวเองสู่ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน

2.  รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เวปไซค์ และ สื่อ Online สำหรับวิถีเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน) เพื่อแบ่งปันความสามารถสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน (ติดต่อได้โดยตรง ที่เลขามูลนิธิ)

3. รับสมัคร อาสาสมัคร สอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และ ผู้สนใจ ในวันเสาร์ – อาทิตย์

4. ติดต่อศึกษาดูงาน  : เรียนรู้ D.I.Y   โครงการ ช่างสล่า 10 หมู่ ภูมิปัญญาล้านนา  อาทิ ตอกลาย ดุนลาย บ้านดิน ฯลฯ

5. โครงการ Monk Chat & Meditation เรียนรู้เพื่อปฎิบัติธรรม สนทนาธรรม และ การปฎิบัติสมาธิเบื้องต้น

    – หลักสูตร 3 ชั่วโมง

    – หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

  

มูลนิธิ วัดเงิน (STF.)

Silver Temple Foundation

     * * * * * * * * * * * * * * * 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งมูลนิธิวัดเงิน (STF)

***************************

      1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

 1. เพื่อ ดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร
 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต
 1. เพื่อ เป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา
 1. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 1. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 Objective about Silver Temple Foundation

1. To support and conserve Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom.

2. To build the knowledge park Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom and support to activity of traveler learn the wisdom of Lanna silverwork and an organic, alternative medicine, Thai traditional and Thai herb.

3. To scholarship for poor students and disabled who want to learn Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom to support to their lives.

4.To scholarship for develop their knowledge to teachers’ wisdom, Activity Study, Annual Activity Teacher And etc. That connects with supporting and conserves Thai culture Lanna Wisdom.

5.To public benefit or cooperation with other charitable organizations.

6. Not associated with any political action.

* * * * * * * * * * * * * * *

Donation for Foundation.

ติดต่อมูลนิธิโดยตรง : http://www.Silver Temple.or.th / E-mail : watsrisuphan1234@gmail.com

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาส                Venerable Phra Kru Pitaksuttikhun (Abbot) ประธานกรรมการมูลนิธิ

คุณ สวรรค์ แคว้นไธสง                                 Mr.Sawan Khewntaisong              089-4322495         Information Foundation ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

คุณ สุดเขต เขียวอุไร                                    Mr.Sudkhed Ken Kheo-u-rai        095-8518023/093-8629401  Secretary เลขานุการมูลนิธิ 

Donation for Foundation.

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (3205) 12380041_1687962151452454_1522964333_n 12348264_1687962154785787_497732622_n ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (4243) 13342905_1750199165201129_5459440731112256349_n 13339560_287551364915415_3023147194537712608_n 13092056_783113218457398_4094906391506139193_n 12376154_1687886271460042_3848468104044534185_n 1383532580-01-o (1) 1406535525 ss2 images (2) 5 9 IMG_1878 โลโก้มูลนิธิ

D.I.Y Project Learning for You @ Silver Temple

อีกหนึ่งโครงการดีดี ที่ วัดศรีสุพรรณเชียงใหม่
Thailand Silver Temple
หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
กับ

D.I.Y

เรียนรู้ว่า กว่าจะเป็นอุโบสถเงิน ต้องใช้ฝีมืออย่างไร
สอนโดย

แม่ครู ปูชนียบุคคล ระดับประเทศ

และ อาจารย์ระดับมืออาชีพ
ที่หลงเหลือเพียงไม่กี่ท่าน

เพื่อรักษาสิ่งมีค่าทางฝีมือไว้
…………..
สนใจส่งนักเรียน นักศึกษา บุคคลากร

ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ

มาได้ ……
ยินดีต้อนรับทุกท่าน จากใจ

สนใจติดต่อมาได้ที่
1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

2. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง Sawan Kwanthaisong
Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ Committee / Public relations /
E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com

3.คุณสุดเขต เขียวอุไร Mr.Sudkhed Kheo-u-rai
Mobile : 093-8629401 / 093-8629401 Office : 053-273919
กรรมการ/เลขานุการ Committee / Foundation Secretary

images (2)

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

1406535525

12348264_1687962154785787_497732622_n

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

12351267_1687962138119122_1177751594_n

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

12380041_1687962151452454_1522964333_n

D.I.Y  

ย่อมาจาก Do it yourself

ความหมายว่า ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง

ทำไมเราต้องมานั่งประดิษฐ์ของด้วยตัวเองด้วยละ?

การประดิษฐ์สิ่งของด้วยตัวเองนั่น มีข้อดีมากมาย

1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะปล่อยเวลาว่างๆ สู้เอามาทำของใช้เองกันดีว่า

2. เวลาที่เราทำอะไรซักอย่างด้วยตนเอง หากมันสำเร็จเราก็คงจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

3. การจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเราต้องก็ต้องคิดๆๆ เลยฝึกให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

4. หากมีใครคนหนึ่งได้รับของขวัญที่เราได้ทำเอง  ของขวัญนั้นต้องมีคุณค่าทางจิตใจมากๆ อีกทั้งยังแสดงให้ผู้รับเห็นอีกว่าเราต้องการให้จากใจจริงๆ

5. สมัยนี้โลกมันร้อนมาก ซึ่งขยะต่างๆนี่แหละที่เป็นปัญหาทำให้เกิดโลกร้อน แต่บางชิ้นเราก็สามรถนำมาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ได้นะ มาช่วยกันลดโลกร้อน

6. บางชิ้นงานเราทำออกมาได้สวย ก็นำไปขายได้ เป็นรายได้เสริมอีกทาง

เห็นหรือยังละ D.I.Y มีประโยชน์มากมาย มัวรอช้าอะไรหล่ะ หยิบอุปกรณ์มาทำกันดีกว่า