Activities : กิจกรรม

Activities : กิจกรรม

What’s news

ข่าวประชาสัมพันธ์

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

 

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

*********************หากเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

  • Monk chat and Meditation สนทนาธรรมกับพระ และ เรียนรู้การปฎิบัติสมาธิ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.) (บุคคลทั่วไปหรือแบบเป็นคณะ)
  • พิธีสืบชะตาแบบล้านนา ประจำทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. – 20.00 น. (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
  • ปิดไฟเวียนเทียนอธิษฐาน UNPLUG SILVER TEMPLE  ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.  (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
  • เปิดใหม่! พื้นที่การแสดงสินค้าหัตถกรรม และ จำหน่ายอาหารพื้นเมือง (ติดต่อประชาสัมพันธ์ 095-8518023)

กิจกรรม และ โครงการปัจจุบัน สำหรับชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน

  • โปรแกรม การปฎิบัติธรรม ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คืน 2 วัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • กิจกรรม การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ)  และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
  • โครงการ ท่อง เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และพระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัดนันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นหมู่คณะ) /  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
  • โครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
  • กิจกรรม การเรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
  • กิจกรรมการสร้างบ้านดิน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) โดยครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมงานบ้านสวนคุณยาย
  • กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
  • โครงการ จัดสร้าง อุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)

 ประสานงานข้อมูล : มัคคุเทศก์ และ ไกด์  สามารถติดต่อข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิวัดเงิน (STF.)

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง      Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Foundation Information 089-4322495

คุณสุดเขต  เขียวอุไร         Mr. Sudkhed Kheo-u-rai  /  Foundation Secretary 093-8629401

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

** โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

**  โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ(ภาคภาษาอังกฤษ)รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ

[โครงการอบรม meditation]

โครงการปฏิบัติธรรม 2 วัน 1 คืน ภาคภาษาอังกฤษ

———————————————

Meditation Camp 1 night 2 days

1 คืน 2 วัน (ภาคภาษาอังกฤษ) รีสอร์ทสงบเงียบ บรรยากาศสมาธิ และ

เป็นส่วนตัว ขนาด บริการ 5 ดาว ตามแบบฉบับ

Meditation โดย นักปฎิบัติ สถานที่ปลอดภัย ที่พักสะดวกสบาย

โครงการแรกในประเทศไทย …..

หมายเหตุ: บุคคลภายนอกเข้าชมไม่ได้หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือ

WAT SRISUPHAN CHIANGMAI (THAILAND SILVER TEMPLE) MONK CHAT AND MEDITION PROGRAM

Three days a week: On every Tuesday, Thursday and Saturday

 1. Register to receive document and clothing for those who are impolite.
 2. Beginning to chat with monk at 5.30 – 7.20 p.m. and start to practice the basically Concentrate Meditation at 7.30 – 9.00 p.m.
 3. Please dressing and speak properly to intend the benefits by making merit depending on good deed.
 4. Please help us to improve by sharing your idea and experience to members of monk chat as well

Special Time : For more 5 persons, Student and travelers on every day.

Meditation Camp 1 night 2 days

The Meditation Retreat Schedule

Day 1 :

01.00 p.m.       Meet at Monk Chat office, Wat Srisuphan (Silver Temple) to register to take a new white clothes.

02.00 p.m.       Introduction to Buddhism

03.00 p.m.       Departure to the Meditation Center

04.00 p.m.       Meditation practice

06.00 p.m.       Dinner

07.00 p.m.       Evening chanting and meditation practive

Day 2 :

05.00 a.m.       Morning gong

05.30 a.m.       Morning chanting and meditation practice

07.00 a.m.       Alms offering and breakfast

08.30 a.m.       Discussion

10.00 a.m.       Break and meditation practice

11.30 a.m.       Lunch

01.30 p.m.       Meditation practice

03.00 p.m.       Group Photo and Return to Wat Srisuphan

        Talking is a powerful way to share experiences, to create intimacy and build a connection between people. Many of us find it difficult to talk about our feelings, often because we feel so much shame about what we’ve been through. We are afraid to tell other people what we feel, or what we struggle with. We expect to be rejected of condemned of humiliated.

Share your story with someone today. It takes courage, but we are all human beings who desire acceptance and understanding. All you have to lose is shame and fear.

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)
Monk Chat & Meditation Program (English Program)

เงื่อนไข :

 1. รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน
 2. บรรยายและนำทาง เป็นภาษาอังกฤษ
 3. เตรียมชุดขาว 1 ชุด
 4. ไม่อนุญาตให้นำสื่ออุปกรณ์ใดๆ ติดตัวไปยกเว้น ยาประจำตัว / กระเป๋าเงิน
 5. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และ สำรองที่นั่ง

 1. มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
 2. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง Sawan Keenthaisong
  Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919
  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์Committee / Public relations
  E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com
 3. คุณสุดเขต เขียวอุไร Sudkhed Kheo-u-rai
  Mobile : 093-8629401
  Office : 053-273919
  กรรมการ/เลขานุการ Committee / Foundation Secretary
  E-mail : Sudkhed2@gmail.com
Posted in Uncategorized