โครงการของมูลนิธิวัดเงิน

โลโก้มูลนิธิ

ที่ TF.01/2559

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ด้วย มูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน  ได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสานฝันอัตลักษณ์ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ให้เป็นจริง ดังที่ว่า

“อุโบสถเงินลือเลื่อง                     Silver Ubosoth Known widely

เครื่องเงินวิจิตร                             Artistically silverwares

วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง                 Strong Community Enterprise

แหล่งเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา       Resource of Sib moo Lanna Thai Smiths

สมปรารถนา พระพิฆเนศทันใจ”    Wish fulfuilled by Ganesh

  • Monk chat and Meditation เป็นประจำทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.)  ณ. วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โปรแกรมการปฎิบัติธรรม(ภาค ภาษาอังกฤษ) ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวน 1 คืน 2 วัน สำหรับชาวต่างประเทศ ชาวไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น
  • โครงการ จัดสร้างอุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร
  • กิจกรรม การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ)  และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน
  • โครงการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และ พระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัด นันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นคณะ)
  • โครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
  • กิจกรรมการเรียนรู้การ ต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา
  • กิจกรรมการสร้างบ้านดิน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) โดยครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมงานบ้านสวนคุณยาย
  • กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
  • ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านและองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แก่ผู้ที่สนใจลงทะเบียน และ ร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้ คุณสวรรค์  แคว้นไธสง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้ประสานงาน และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงขอบคุณอนุโมทนาบุญยิ่ง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุดเขต  เขียวอุไร)

เลขานุการมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

หมายเหตุ : สามารถติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ ค่าประสานงาน

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง   Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Information Foundation  089-4322495

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th   / watsrisuphan1234@gmail.com

Silver Temple Foundadtion

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (3209)

Silver Temple Foundadtion

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (40)

Silver Temple Foundadtion

12376154_1687886271460042_3848468104044534185_n

Silver Temple Foundadtion

5

Silver Temple Foundadtion

4

Silver Temple Foundadtion

7

Silver Temple Foundadtion

9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *