Training Meditation Coach

ด้วยมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน   โครงการอบรม ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนา และสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในระดับที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ ซึ่งสามารถนำไปใช้และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและได้การยอมรับ อีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป (ตามแนบ)ที่ STF.02/2559

เรื่อง  โครงการพัฒนาและสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติมืออาชีพ  ระดับที่ 1 รุ่นที่ 1

เรียน  ท่านผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. เอกสารมูลนิธิวัดเงิน (STF.) และ เอกสารประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด

ด้วย มูลนิธิวัดเงิน (STF.) ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน   โครงการอบรม ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนา และสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในระดับที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ ซึ่งสามารถนำไปใช้และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและได้การยอมรับ อีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขต่อ ไป (ตามแนบ)

ในการนี้ จึงขอความกรุณาจากท่านและองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ประสงค์เข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้ คุณสวรรค์  แคว้นไธสง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้ประสานงาน และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา และ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุดเขต  เขียวอุไร)

เลขานุการมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง   Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Information Foundation  089-4322495

คุณสุดเขต  เขียวอุไร  Mr.Sudkhed Kheo-u-rai / 093-8629401-0958518023

โครงการอบรม เพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ

(ภาคภาษาอังกฤษ)

ระดับที่ 1  รุ่นที่ 1 (ระดับหัวหน้า Coach)

                มูลนิธิวัดเงิน (STF.) Silver Temple Foundation จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา  และ เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร และ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป้นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต และ เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา และเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การจัดทำโครงการอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติมืออาชีพ เนื่องจากการปฏิบัติธรรม เจริญสติเป็นหนทางการปลดปล่อยความทุกข์ของมนุษย์  ให้เราอยู่กับปัญหาอย่างไม่มีปัญหา อยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์  นำไปสู่การรู้ตัวทั่วพร้อม เกิดปัญญาที่จะพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม และ ด้วยในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมรอบตัวของเรามีแต่สิ่งที่เป็นทุกขภาวะ  สังคมมีความขัดแย้ง มีความตึงเครียด  เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย  ผู้คนในสังคมทำงานหาเงิน เผชิญกับรายจ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นทุกวัน มีความทุกข์กายทุกข์ใจกันทั่วหน้า และไม่รู้ว่าจะอยู่ในภาวะเช่นนี้อีกยาวนานเพียงใด ซึ่ง การแก้ไขทุกขภาวะที่อยู่นอกตัวเรานั้นมีเหตุปัจจัยมากมายซับซ้อน ต้องมีความร่วมมือของหลายฝ่ายและต้องใช้เวลายาวนาน  ขณะที่เราต้องทำงานต้องต่อสู้กับชีวิตท่ามกลางปัญหาต่างๆมากมาย  นอกจากปัญหาทางกายที่ต้องดูแลรักษาแล้ว  การดูแลจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  ที่ผ่านมาเราดูแลแต่กายกินดีอยู่ดี แต่งเสริมเติมแต้ม ให้กายสมบูรณ์ให้กายงาม  แต่ทางด้านจิตใจไม่มีเวลาพักใจ  ไม่มีเวลาที่มาดูจิตตัวเอง ไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเอง   เราจึงมีความทุกข์ใจ เมื่อใจเป็นทุกข์ก็เสมือนยิ่งแบกโลกเอาไว้บนบ่าจนหนักอึ้ง  จะวางลงก็วางไม่เป็นยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่

การพัฒนาจิตจึง ต้องมีการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังตามแนวทางผู้รู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้นำผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) นั้นควรผ่านการอบรมและฝึกทักษะปฎิบัติ อย่างถูกต้อง จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่ถูกต้องตามหลักการปฎิบัติสมาธิ มีข้อมูล แนวทางการปฎิบัติที่มีแบบแผน และ นำไปใช้ร่วมในการประกอบสัมมาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในการทำงานอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ รุ่นที่ 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
 2. สามารถนำไปใช้และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและได้การยอมรับ
 3. สามารถนำหลักธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข

เกณฑ์การวัดผล

 1. เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ได้ที่มูลนิธิวัดเงิน()
 2. สอบ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ (ภาคภาษาอังกฤษ) สามารถสื่อสาร การฟัง และ พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี คะแนนการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ที่ ร้อยละ 85
 3. ทดสอบการปฎิบัติจริง เกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ร้อยละ 85 และ มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 100% จึงจะได้รับใบประกาศ และ การรับรอง

 

แนวทางการปฏิบัติ

เน้น การเป็นผู้นำฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ของกิจกรรม Monk Chat and Meditation (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างยาวนาน กว่า 7 ปี และ สร้างผู้นำนักปฎิบัติธรรมเจริญสติ เป็นแรงขับเคลื่อนการปฎิบัติตามแนวทางของกิจกรรมดังกล่าวสำหรับองค์การทาง ศาสนา องค์การเอกชน อื่นๆ ที่ต้องการบุคลากรด้านนี้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก ขึ้นตามลำดับ

 

 

สถานที่

Meditation Camp ของ มูลนิธิวัดเงิน (STF.)  จ.เชียงใหม่ และ ห้องอบรม วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าร่วม รุ่นที่ 1

15 ท่าน

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม     

1.สามารถอยู่ร่วมปฏิบัติได้ตลอดเวลาของโครงการ และ มีความตั้งใจในการพัฒนาองค์ความรู้จริง

2.ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และ ไม่เป็นผู้ปฎิบัติที่เป็นภาระด้านเวลา

3.รัปประทานอาหารมังสวิรัต (กลางวัน) ตลอดการอรม

 1. ยาที่ต้องใช้ติดตัว
 2. ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอก หรือ สัตว์เลี้ยง โทรศัพท์ และ เครื่องมือสื่อสาร ทางอิเลคโทรนิค ทุกชนิด เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

สนับสนุนกิจกรรมโดย มูลนิธิวัดเงิน (STF.)

กำหนดการ

โครงการอบรม เพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ (ภาคภาษาอังกฤษ) ระดับที่ 1  รุ่นที่ 1

วันที่

เวลา

เวลา กิจกรรมอบรม
วันเสาร์

20 สิงหาคม 59

9.00 น. – 11.00 น.

13.00 น. – 17.00 น.

17.30 น. – 21.00 น.

ปฐมนิเทศก์

ขั้นตอนการปฎิบัติสมาธิ

ศึกษาดูงานการปฎิบัติสมาธิกับชาวต่างชาติ(จริง)

เสาร์ที่ 27 สค.

3,10,17,24 กันยายน 2559 / 1,8,15,22,29 ตุลาคม 2559 /

5,12,19,26 พฤศจิกายน 2559

3,10 ธันวาคม 2559

09.00 น. – 11.00 น.

13.00 น. – 16.00 น.

17.30 น. – 21.00 น.

(วันละ 3 ช่วง)

ลงทะเบียน

-เทคนิค การปฎิบัติสมาธิ / แนวทางการปฎิบัติสมาธิ / ขั้นตอนการปฎิบัติสมาธิที่ถูกวิธี / การสื่อสารและการวางแผนการปฎิบัติสมาธิ / ร่วม Monk Chat and Meditation จริง ร่วมกับชาวต่างชาติ ( 5 ครั้ง) / เทคนิคการสื่อสารกับชาวต่างชาติ / เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและจริยธรรมของนักพูดในที่สาธารณะ / เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและจริยธรรมของนักพูดในที่สาธารณะ (สถานที่จริง) / กลยุทธ์ในการนำเสนอการปฎิบัติสมาธิ / หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / แนวทางการแก้ไขปัญหาในการนำเสนอ / การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการปฎิบัติฯ / เทคนิคการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ / บุคลิกภาพในการพูด และ การสื่อสาร / คุณสมบัติของนักพูดที่ดี / ศิลปะการเป็นผู้นำ

และ หัวข้อเพิ่มเติมพิเศษจากวิทยากร รับเชิญ

** อาหารเย็น ผู้เข้าร่วมอบรมต้องช่วยเหลือตัวเอง เนื่องจากในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย ทุกเย็นวันเสาร์

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง  (089-4322495 )     กรรมการและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิวัดเงิน (STF.)

คุณสุดเขต  เขียวอุไร  (093-8629401 / 095-8518023) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

ใบสมัครโครงการอบรม เพื่อสร้างผู้นำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติ มืออาชีพ

(ภาคภาษาอังกฤษ) ระดับที่ 1  รุ่นที่ 1

—————————————————

.

 1. ชื่อ(ภาษา ไทย)………………………………………………. Name (in English) …………………………………………………….
 2. ชาย หญิง
 3. ที่ อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ……………หมู่ที่……….ซอย…………………………….. ถนน…………………………….. ตำบล/แขวง……………………………… อำเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………………รหัส ไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์ บ้าน……………………….มือ ถือ………………………………………
 4. วัน/เดือน/ปี เกิด………/………./………….อายุ………ปี น้ำหนัก………..กก. ส่วนสูง……………ซม. เชื้อชาติ…………………สัญชาติ………….. ศาสนา…………………………..
 5. ชื่อบิดา…………………………………………………อาชีพ…………………………….
 6. ชื่อมารดา……………………………………………..อาชีพ…………………………………..

จำนวนพี่น้อง…………………………………….คน เป็นคนที่…………………………………

 1. สถานภาพการสมรส โสด สมรส           หย่า          หม้าย
 2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
ปวส./ ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
 1. ความสามารถพิเศษ

9.1 ความรู้ด้านภาษา    ภาษา………………………………………………………………… ในระดับ ……………

9.2 ความรู้ด้านภาษา    ภาษา…………………………………………………………………. ในระดับ ……………

 1. อาชีพปัจจุบัน

ที่ทำงานปัจจุบัน/ สถานศึกษาที่ศึกษาปัจจุบัน ………………………………………………………………………

ตำแหน่ง. / ระดับชั้น ………………………………………………………….

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ / สาขาวิชา …………………………………………………………………………………..

 1. บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน……………………………………ความสัมพันธ์………………………………..

โทรศัพท์……………………………………………….

ทราบการรับสมัครโครงการอบรม จาก…………………………………………………………………………………..

 1. แจ้งผู้ที่จะอ้างอิงหรือสอบถามได้ ซึ่งมิใช่ญาติ

ชื่อ        ………………………………………………………….  ที่ อยู่……………………………………….                                                           อาชีพ  …………………………………เบอร์โทรศัพท์…………………………….

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  หากทางมูลนิธิวัดเงิน ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริง มูลนิธิสามารถยกเลิกสิทธิการใช้ประกาศนียบัตรการอบรมของท่านโดยชอบ ธรรม

ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ สมัคร

(……………………………………………….)

วันที่………………………………..

ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ตรวจรับ

(……………………………………………….)

วันที่………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *