กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

*********************หากเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

 • Monk chat and Meditation สนทนาธรรมกับพระ และ เรียนรู้การปฎิบัติสมาธิ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ (เวลา 17.00 – 21.30 น.) (บุคคลทั่วไปหรือแบบเป็นคณะ)
 • พิธีสืบชะตาแบบล้านนา ประจำทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. – 20.00 น. (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
 • ปิดไฟเวียนเทียนอธิษฐาน UNPLUG SILVER TEMPLE  ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.  (บุคคลทั่วไปหรือแบบหมู่คณะ)
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • เปิดใหม่! พื้นที่การแสดงสินค้าหัตถกรรม และ จำหน่ายอาหารพื้นเมือง (ติดต่อประชาสัมพันธ์ 095-8518023)

กิจกรรม และ โครงการปัจจุบัน สำหรับชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน

 • โปรแกรม การปฎิบัติธรรม ณ. สถานปฎิบัติธรรม Meditation Camp อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คืน 2 วัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชาวพุทธ การปฎิบัติธรรมเบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • กิจกรรมการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรม I.Y. เรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน (ดุนโลหะ)  และ ชมวิถีชุมชนวัวลาย ผลิตภัณฑ์ฝีมือช่างภูมิปัญญาล้านนา และ รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง การแสดงพื้นบ้านล้านนา และ ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการท่อง เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิถีชุมชนศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สักการะพระพุทธปาฎิหาริย์ฯ และพระพิฆเนศทันใจ นั่งรถนำเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร,เครื่องเขินวัดนันทาราม (วันละ 2 รอบ หรือ พร้อมเป็นหมู่คณะ) /  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการผลิตมัคคุเทศก์อาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
 • กิจกรรมการเรียนรู้การต้องลายเครื่องเงิน หลักสูตร 10 ชั่วโมง / 50 ชั่วโมง / 300 ชั่วโมง / 800 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • กิจกรรมการสร้างบ้านดิน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) โดยครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมงานบ้านสวนคุณยาย
 • กิจกรรม เข้าฐานเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงิน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ชุมชน / ฐานดุนลาย และ ฐานเรียนรู้ธรรมะผ่านลวดลายอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)  (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)
 • โครงการจัดสร้าง อุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรม เครื่องเงิน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิบหมู่ล้านนาเป็นสัมมาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญาล้านนา อย่างครบวงจร (ภาคภาษาไทย- อังกฤษ-จีน)

 

ประสานงานข้อมูล : มัคคุเทศก์ และ ไกด์  สามารถติดต่อข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิวัดเงิน (STF.)

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง      Mr.Sawan  Kwaenthaisong / Foundation Information 089-4322495

คุณสุดเขต  เขียวอุไร         Mr. Sudkhed Kheo-u-rai  /  Foundation Secretary 093-8629401

www.silvertemple.org     www.silvertemple.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *