โครงการ

โครงการอุทยานเรียนรู้ช่างภูมิปัญญาสิบหมู่ล้านนา

แผนงาน/โครงการอุทยานเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา  หลักการและเหตุผล ศิลป วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยที่ได้ แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือใช้ทำมาหากิน ความเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ อย่างมีคุณค่าสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการ ที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้าน นาวัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ สืบทอด ฝึกวิชาชีพงานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา แก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนือ และสนองงานตามพระราชดำริฯ ด้านสัมมาชีพ […]

Monk Chat & Meditation

Monk Chat & Meditation @ Silver Temple, Chiangmai Thailand. Monk Chat and Meditation Program Three days a week: Every Tuesday, Thursday and Saturday  Register to receive document and clothing for those who are impolite. Beginning to chat with monks at 5:30 – 7:15 and to practice the basically Concentrate Meditation at 7:30 – 9:00 p.m. […]