วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ โครงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ โครงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Touring for Learning

วิถีชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ Wualai Community, Chiang Mai

โปรแกรมที่ 1  โปรแกรมเรียนรู้การต้องลายเครื่องเงินและชมวิถีชีวิตชุมชนวัวลาย นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำการตอกลายเครื่องเงินและนำกลับไปเป็นของที่ระลึก / นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชนวัวลาย ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร, ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดนันทาราม  ภาคเช้า 09.30 น. – 11.30 น. ภาคบ่าย  12.30 น. – 15.30 น. ลงทะเบียนท่านละ 500.- บาท

โปรแกรมที่ 2  โปรแกรมการเรียนรู้ต้องลายเครื่องเงิน รับประทานอาหารแบบกาดหมั้วคัวแลง ชมแสงสีเสียงอุโบสถเงิน เดินชมถนนสายวัฒนธรรมวัวลาย เฉพาะวันเสาร์  เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 700.- บาท

โปรแกรมที่ 3  ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกวัดศรีสุพรรณ นมัสการองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญานั่งรถรางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เครื่องเงินวัดหมื่นสาร, ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดนันทาราม ภาคเช้า 09.30 น.-10.30 น.  ภาคบ่าย 12.30 น. – 14.30 น.  ลงทะเบียนท่านละ 150.-

โปรแกรมที่ 4  สนทนากับพระ (Monk Chat) สำหรับท่านที่สนใจจะศึกษากับพระสงฆ์เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน เรียนรู้วิถีชาวพุทธ  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.30 น. – 21.00 น. ลงทะเบียนท่านละ 150 บาท

(นักเรียน นักศึกษา นักท่องท่องชาวไทย-ชาวต่างชาติ  ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป สามารถติดต่อนัดเวลาได้)

 Online Chanels:

 

Contact :

 • พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่)
  โทร 086-4200984 / 061-4032581
 • คุณสวรรค์  แคว้นไธสง
  โทร 081-4032581 / 089432-2595
 • Phra Thu Thach
  โทร 083-5712095
 • Mr.Sudkhed  Kheo-u-rai
  โทร 095-8518023 / 093-8629401

E-mail : Watsrisuphan1234@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *