บุคคลากร / Personal

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

 • พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล คิดข้างบน) ประธานกรรมการ
 • คุณปรวรรต          พ่วงเปี่ยม                รองประธานกรรมการ
 • คุณสวรรค์            แคว้นไธสง             กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
 • คุณชุมพล            บุญมี                       กรรมการ/ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • คุณอภิญญา         เฟื่องมณี                กรรมการ/เหรัญญิก
 • คุณธเนศ              หอมจำปี                 กรรมการ/ด้านการระดมทุน
 • คุณสุดเขต           เขียวอุไร                 กรรมการ/เลขานุการ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามูลนิธิ

 • ดร.ชวชาต            สุคนธปฏิภาค
 • คุณณรงค์            ทรงอารมณ์
 • คุณพรหมเมศ        นาทรายทอง

 

กรรมการผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

 • เจ้าสร้อยมาลา อินทร์เอี่ยม ณ จำปาสัก
 • แม่บานเย็น อักษรศรี

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ ชุดที่ 1

 

ลำดับ
ที่

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

ดำรงตำแหน่ง

1

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ(สุพล  คิดข้างบน)  100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

084-200694

ประธานกรรมการ

 

2

คุณปรวรรต พ่วงเปี่ยม 79/10 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053-282691

รองประธานกรรมการ

3

คุณสวรรค์  แคว้นไธสง
12/1 ซอย 4 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

089-4322495

 

กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

4

ดร.ชุมพล  บุญมี
๘/๑๐๓  ซอยประชาอิทศ ๑๙ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

02-5643001

กรรมการ

งานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

5

คุณอภิญญา เฟื่องมณี 169/107 ถนนราชดำเนิน ต.พระสิงห์อ.เมือง จ.เชียงใหม่

087-5749664

กรรมการ/เหรัญญิก

6

คุณธเนศ  หอมจำปี
319/1 หมู่ที่ 7 ต.ต้นยวน อ.พนมจ.สุราษฎร์ธานี

081-8378255

กรรมการ/ด้านการระดมทุน

7

คุณสุดเขต เขียวอุไร
108 หมู่ 3 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

093-8629401

กรรมการ

/เลขานุการ

 

 

 

4

 

 

5

 

 

7

 

 

9

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *