Board Work : กรรมการมูลนิธิ

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล คิดข้างบน) ประธานกรรมการ
คุณปรวรรต พ่วงเปี่ยม รองประธานกรรมการ
คุณสวรรค์ แคว้นไธสง กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
คุณชุมพล บุญมี กรรมการ/ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
คุณอภิญญา เฟื่องมณี กรรมการ/เหรัญญิก
คุณธเนศ หอมจำปี กรรมการ/ด้านการระดมทุน
คุณสุดเขต เขียวอุไร กรรมการ/เลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *